Friday, April 27, 2007

FAQ

Frequently Asked Questions

Before I start with my first post; let me clarify some of the common questions.

Q: How to read & write in Marathi Unicode script ?
Ans: Refer article Setup For Devanagari on Wikipedia.
This page gives comprehensive answer for this.

Q: How can I get updates about posts on this blog?
Ans: I would recommend you the following options
1. Subscribe to: Posts (Atom)
Using this you can get the updates in to your Google Reader or My Yahoo! or any other feed reader of your choice.
Read Wikipedia article on Web feed if you wish to know about advantages of this technology.
So this is first choice for recommendation.

2. Email Subscriptions powered by FeedBlitz
You can subscribe your email address in the form provided in the sidebar.
You will get the updates posted into your inbox on the next day.
FeedBlitz Privacy Policy mentions that they will not sell your email address to third parties.
This is recommended option if you do not check your feed reader regularly.
(I assume that you at least check your emails regularly.)

3. Visit http://yogiz.blogspot.com/ whenever you wish.
This is the simplest way.
But I cannot guarantee that you will get to see some new post every time you visit the page.
This is recommended option for regularly irregular net surfers
and for all others who does not fit into both of the above cases.

Q. What does 'before I start with my first post...'
mean when there are so many posts before this date?
Ans: I am actually starting this blog now. This is first time I am 'writing' for my blog.
All previous posts represents my collection of work before I think of blogging.
They are posted back-dated to reflect their original 'date of birth'.
So please...please... do believe that this is my starting point of blogging.

Q. Why I am getting so much boring in my first blog post?
Ans: Ooopps. Myself also trying to figure out the reason.
Yes.... I got the strong reason for it.
Since I am student of Dube Sir (Mr. D) ; I am habitual of it.
Ohhhh. no no no. I do not mean to say habitual of boring others.
Actually I meant to say habitual of documentation before development work.

No more boring after this....

Good bye.
See you with my 'first' post (Please take the current as zero'th since it is before first)
Ohhh. Let me stop writing this before i get bored again.


~ Devendr@...

Wednesday, March 7, 2007

धुंडाळण्यास वाटा नव्या

Dhundalnyas vata navya

<< घासून गुळगुळीत झालेल्या या वाटांना कंटाळलोय मी आता
वाटा नव्या धुंडाळू द‍यात , माझ्या मलाच आता

>> नंतर फजिती होईल वेड्या , धोपटमार्ग सोडू नकोस
चार पावसाळे जास्त पाहून सांगतोय , उरफाट्या निर्णय घेऊ नकोस

<< तुमची वाट शोधणाराही, आला होता असाच भटकत
हिणवलंच होतं त्यालाही तेव्हा , असंच वेडा ठरवतं
शहाण्यांच्या वाटांचे जनक , फक्त वेडेच होऊ शकलेत
वेगळ्या वाटांनी जाणारेच, सात शिखरं गाठू शकलेत

>> नशीब चांगलं म्हणून पोचले ते , तिथे गडगडण्याचीही शक्यता होती
त्यापेक्षा पहिल्या शिखरावर सुखरुप नेणारी , ही वाट काय वाईट होती

<< नशीब पहात बसले नाहीत, म्हणूनच तिथवर पोचले ते
धडपडले तरी वर जायची , जिद्द ठेवूनच चढले ते
तुमची वाट , पहिल्या शिखरानंतर अंतर्धान पावते
म्हणूनच तर मला ही वाट सोडाविशी वाटते

>> अनोळखी वाटेवर चुकलास तर दिशाही हरवून बसशील
पळत्याच्या मागे जाऊ नकोस , हातातलं ही घालवून बसशील

<< वाट चुकली तर थोडं मागे येऊन , पुन्हा नव्याने पुढे जायचं
आणि आपल्या फसण्यावर , स्वत:च गालातल्या गालात हसायचं
नवनिर्मितीच्या नशेचं गणित हे , तुम्हाला नाही झेपायचं
त्यासाठी वेडचं व्हावं लागतं , तिथे उभे राहून नाही समजायचं

>> यश गाठण्यासाठी , अपयश पचवायचीही ताकद लागते
नवी वाट पूर्णत्वास जाईल, याचीही खात्री नसते

<< अपयशानी मागे हटणार नाही, प्रयत्न मी सोडणार नाही
पूर्णत्वास नाही नेऊ शकलो, तरी वाट वाया जाणार नाही
नंतर असाच कोणी वेडा , माझ्या वाटेने चालून येईल
अन या अनामिक वेड‍यास धन्यवाद देत , ही वाट पुढे नेईल

>> आता तू इतकं ठरवलयंस तर मी अडवू शकत नाही
जपून जा रे बाळा ... याशिवाय आणखी शब्द फुटतं नाही

<< माहित नाही का बरं आज , पाऊल चटकन पुढे पडत नाही
स्वत:हून निघालोय तरी , मागे पाहिल्याशिवाय रहावत नाही
वाट सोडून चाललोय म्हणून , करु नका परकं मला
आशिर्वाद द‍या तुमचे , बळ हवयं त्यांचे , पुढच्या प्रवासाला

>> आशिर्वाद देताना आज खरतरं तुलाच नमस्कर करावासा वाटतो
तुझ्या रुपाने आज आम्ही , आमची सुप्त स्वप्ने उभी पाहतो

~ योगी...